Fondsen

Op de websites fondsenzoeken.nl en cultuurfonds.nl vind je een grote verzameling fondsen die je kunt aanspreken.

Op deze pagina lichten we een aantal Apeldoornse, regionale en landelijke fondsen uit. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt, maar beweert niet volledig te zijn. Heb je een tip? Geef die dan door aan cultuurmakelaar@gigant.nl, dan voegen we jouw tip toe aan de lijst.

Janice Walker Fonds

Het Janice Walker Fonds is in 2015 opgericht en genoemd naar de Apeldoornse violiste en muziekpedagoge Janice Walker (1940-2014). Zij was een vrouw die anderen altijd stimuleerde om dromen te realiseren. Haar nalatenschap maakt het mogelijk een bijdrage te leveren aan de culturele ontwikkeling van jonge mensen. Hierbij staan muziek en educatie centraal. Het fonds ondersteunt jeugdige amateurs, muziekstudenten en culturele activiteiten in Apeldoorn of directe omgeving.

www.jwfonds.nl


Rabobank Apeldoorn

De Rabobank doet aan sponsoring en heeft een coöperatiefonds. Ook kunnen leden via de Rabo Clubkas Campagne stemmen op doelen die zo een sponsorbijdrage kunnen krijgen.

Ondersteuning betekent voor Rabobank Apeldoorn en omgeving méér dan geld geven, maar vooral een manier om in verbinding te zijn met de lokale samenleving. U komt De Rabobank tegen bij lokale initiatieven op het gebied van sport, leefbaarheid, zorg en welzijn, financiële educatie, duurzaamheid, economische vitaliteit en cultuur.

www.rabobank.nl


BNG Cultuurfonds

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid en verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans.

Het project moet minimaal een regionaal bereik hebben en opgezet en/of uitgevoerd in samenwerking met professionals. Het BNG cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel.

www.bngbank.nl


Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

www.fonds21.nl


Prins Bernhard Cultuurfonds

We kennen allemaal de anjeractie, waarbij duizenden collectanten zich inzetten voor cultuur en natuur in Nederland. Samen komen ze in actie om hun clubkas aan te vullen voor nieuwe instrumenten, kostuums, verf of oefenruimte. Daarnaast zijn de werkterreinen van het Prins Bernhard Cultuurfonds:

 1. beeldende kunst
 2. geschiedenis & letteren
 3. monumentenzorg
 4. muziek
 5. natuur
 6. theater, dans & film
 7. wetenschap
 8. buurtcultuur

www.cultuufonds.nl


Fonds Podiumkunsten 

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst (muziek, dans en theater) in Nederland dat streeft naar een kwalitatief hoogwaardig, divers en gespreid aanbod over het hele land (én internationaal). Het Fonds streeft naar een podiumkunstsector die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat. Het Fonds besteedt ook extra aandacht aan culturele diversiteit in de breedst mogelijke zin.

www.fondspodiumkunsten.nl


Mondriaan fonds

Het Mondriaanfonds is hét publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, én uitgevers en opdrachtgevers. Het fonds is er voor iedereen: het brengt kunst dichterbij huis. Via de KunstKoop kunnen particulieren bij meer dan 120 galeries kunst op afbetaling kopen. Het fonds vergoedt de rente. 

www.mondriaanfonds.nl


Nederlands Letterenfonds   

Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.

www.letterenfonds.nl


Oranje Fonds

Het Oranje Fonds richt zich op sociale inclusie en stimuleert projecten die erop gericht zijn ontmoetingen tussen mensen te organiseren of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij. 

www.oranjefonds.nl


Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is er voor projecten op het gebied van architectuur, vormgeving, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. En ook voor e-cultuur, games en videoclips. Het fonds verbindt deze cultuurvormen met de creatieve industrie.

www.stimuleringsfonds.nl


Lang Leve Kunst Fonds

Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert kunstparticipatie van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Zij geeft financiële bijdragen aan projecten die dat mogelijk maken.

www.langlevekunst.nl

Van der Wal Stichting

De Van der Wal Stichting heeft als doelstelling: “het leveren van een charitatieve bijdrage aan maatschappelijk, cultureel en sociaal welzijn, op christelijke grondslag, van de gemeenschap”.

www.vanderwalstichting.nl


VSB Fonds

Het VSB fonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving en iedereen die anderen actief uitnodigt mee te doen met projecten. Met projecten waarbij mensen leren, zich ontwikkelen of omkijken naar anderen. 

VSBfonds kent donaties toe aan projecten op het gebied Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van hun project.

www.vsbfonds.nl


ING Nederland Fonds – landelijke initiatieven

Met het ING Nederland fonds toont ING Nederland haar verantwoordelijkheid als grote Nederlandse bank. Dat doen wij door actief bij te dragen aan de samenleving waar wij en onze klanten onderdeel van uitmaken. Dit past bij onze ambitie om mensen en bedrijven in staat te stellen hun eigen ideeën plannen voor een betere toekomst te realiseren, hoe groot of klein deze ook zijn.

www.ing.nl


ABN AMRO Wereldwinnaars Fonds

Het ABN AMRO Wereldwinnaars Fonds is er voor mensen en instellingen die een verschil willen maken voor de maatschappij. Als (sociaal) ondernemer, artiest, sporter, verbinder of creatief. Heb jij of heeft jouw instelling een product, idee, initiatief of voorstelling waarmee je duurzame impact maakt of wil maken?

www.abnamro.nl


Fonds Cultuur+Financiering

Fonds Cultuur+Financiering helpt creatieven, kunstenaars en culturele organisaties op weg met cultuurleningen en garanties. Financieel maatwerk, tegen lage rentes. Ook geeft het garanties af op bancaire leningen tegen soepele voorwaarden om zo de sector in zijn geheel te versterken.  Het Fonds heeft geen winstoogmerk.

www.fondscultuurfinanciering.nl


Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats.
Aandachtsgebieden van het fonds zijn participatie (actieve cultuurdeelname in vrije tijd en het sociale domein), amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

Het fonds stimuleert het meedoen aan cultuur. Subsidie wordt verleend aan (vernieuwende) culturele initiatieven in het hele land, zowel in de vrije tijd als op PO en VO, dwars door alle disciplines heen. 

www.cultuurparticipatie.nl


Kickstart Cultuurfonds     

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

Zodat de deuren open kunnen, producties weer op de planken kunnen en het publiek weer live, fysiek in aanraking komt met kunst en cultuur. Kunst & cultuur verbindt mensen met elkaar en is daarmee onmisbaar voor een vitale samenleving. Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds met een donatiebudget van circa 16 miljoen euro.

www.kickstartcultuurfonds.nl


Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds is een van zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Hun missie is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. Het Fonds richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector en verstrekt financiële bijdragen.

www.filmfonds.nl


Stichting DOEN

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:

 • De capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
 • Iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
 • Kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).

DOEN steunt initiatieven die zich richten op één van deze drie thema’s. Binnen deze thema’s hebben wij programma’s die zich op specifieke sectoren richten.

www.doen.nl


Stichting IBN Roesjd

De Stichting IBN Roesjd heeft als doel bij te dragen aan het bevorderen van de participatie, integratie en emancipatie van culturele minderheidsgroepen. 

www.stichting-ibn.nl


Sena

Sena regelt de naburige rechten van artiesten en producenten. Professionele muzikanten uit alle muziekgenres, die niet genoeg middelen hebben voor een kwalitatief hoogwaardige geluidsopname, kunnen een beroep doen op het Sena Muziekproductiefonds.

www.sena.nl