De pen van Ronald – nieuwsbrief oktober 2022

Voor deze nieuwsbrief is Ronald Berkhoff, voorzitter van de AKF, in de pen geklommen. Voor de volgende nieuwsbrief geeft hij de pen door om een stukje te schrijven over de plaatselijke amateurkunst.

Lieve Lezers van deze nieuwsbrief

De schade als gevolg van de coronacrisis voor culturele verenigingen, zoals muziekverenigingen en koren, is groot. Dat hebben wij inmiddels allemaal wel ervaren en wij zijn er nog lang niet helemaal van hersteld.

In onze korensector is sprake van een flinke terugloop in aantallen zangers. Wij zien dat er daardoor ook koren zijn opgeheven en dus ook het lidmaatschap van de Korenfederatie hebben beëindigd.

De overgebleven koren zijn gelukkig vol goede moed begonnen met de koorrepetities. Zij geven alweer (veelal uitgestelde) concerten en stralen levenslust uit maar kampen wel bijna allemaal met een ledentekort.

In de hoop die tekorten te kunnen aanvullen zie ik koren die advertenties plaatsen in de krant en daarin oproepen om lid te worden. Heel bemoedigend want ik geloof in de kracht van het zingen in koorverband. Ook wetenschappelijk onderzoek toont dat overtuigend aan.

Over de rol van het gemeentebestuur in en na de Coronacrisis zijn wij positief. Er zijn een paar mogelijkheden bedacht om de door Corona geleden financiële schade aan koren te compenseren. En in ons kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder Peter Messerschmidt hebben wij gepleit om de subsidies aan koren niet te verlagen maar te blijven baseren op de ledenaantallen van voor Corona en waar nodig zelfs te verhogen. Immers: de vaste kosten, zoals van repetitieruimte en dirigenten, blijven gelijk en zakken niet bij verminderde ledentallen. Ik heb er vertrouwen in dat ook de wethouder daarvoor begrip heeft en ik verwacht dat ook de nieuwe ambtenaar Gavin Treep daarvoor zijn best zal doen.

De bijdrage van de AKF aan het Platform Amateurkunst Apeldoorn vind ik erg belangrijk omdat wij als pleitbezorger in staat zijn de belangstelling voor de brede amateurkunstsector te vergroten. Zo is de totstandkoming van de website amateurkunstapeldoorn.nl een geslaagde bijdrage aan het verbinden van de vele verschillende amateurkunstdisciplines. Eenieder kan daar kosteloos informatie verspreiden en advertenties plaatsen. Alle (toekomstige en nieuwe en bestaande) Apeldoorners kunnen daarin kennismaken met de vele amateurkunstorganisaties kennismaken.

Doordat het Platform een bijdrage levert aan de ontplooiing van creativiteit en talent op gebied van kunst en cultuur door het gemeentebestuur als deskundig gesprekspartner wordt gezien kunnen wij ook invloed uitoefenen op de ophanden zijnde Cultuurnota, alles steeds met de amateurkunst als leidraad voor ogen.

Het bestuur van de Apeldoornse Korenfederatie heeft de afgelopen tijd wekelijks vergaderd om de vele ontwikkelingen te bespreken, de website te vervolmaken en de contacten met de aangesloten koren bij te houden. Jammer genoeg heeft onze secretaris een stapje terug moeten doen waardoor de werkdruk voor de overige bestuurders toeneemt, maar het werken voor de federatie is een dankbare taak.

Er zijn vele momenten die wij kunnen aangrijpen om onze kunsten aan de buitenwereld te tonen. Zo bestaat onze Apeldoornse Muziekfederatie volgend jaar 90 jaar, hetgeen een mooie gelegenheid is om de bestaande samenwerking te benutten om een Muziekfeest te organiseren. De gemeente heeft al laten weten positief te staan tegen de financiering van een dergelijk evenement.

Het ledenbeleid is ook voor de AKF een voortdurende zorg, dat spreekt voor zich, maar in Coronatijd verlieten meer leden ons dan gebruikelijk en dat noodzaakt tot creativiteit. Zo heeft ons bestuur overwogen om meer koren dan de traditionele koren die de verenigingsvorm kennen. Er zijn daarnaast ook altijd projectkoren die voor een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld Kerstmis) worden geformeerd. Daarnaast zijn er ook koordirigenten die nadat zij als zodanig afstudeerden een koor hebben geformeerd en dat als ZZP’ers dirigeren. De aldus opgerichte koren die inmiddels hun bestaan hebben bewezen wil de AKF opnemen in de bruikbare Korengids die het mogelijk maakt voor zangers en aanstaande zangers om een verantwoorde keuze te maken uit de vele verschillende koren die Apeldoorn rijk is.

Ideeën en commentaren zien wij graag tegemoet op bestuur@apeldoornsekorenfederatie.nl

Ronald Berkhoff, voorzitter AKF